Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Przedmiot niniejszego Regulaminu stanowią:̨
  1. Zasady działania Serwisu Vital mobile (Dalej „Serwis” lub „Vital mobile”);
  2. Zasady świadczenia usług polegających na zamawianiu wizyt pielęgniarskich w ramach, których realizowane są świadczenia zdrowotne oraz sprzedaży badań laboratoryjnych.
  3. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Aktualna wersja regulaminu Serwisu Vital mobile jest powszechnie dostępna pod adresem vitalmobile.pl
 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem vitalmobile.pl jest Piotr Jaskuła, pod adresem: Janowo 7, 63-000 Środa Wlkp. NIP: 7861721294, Regon: 384416800
 4. W niniejszym regulaminie pod następującymi pojęciami rozumie się:
  1. Cennik – cennik określający cenę brutto usług oferowanych odpłatnie w Serwisie, umieszczony przez Usługodawcę pod adresem vitalmobile.pl;
  2. Specjalista – osoba fizyczna posiadająca uprawnienie do wykonywania zawodu pielęgniarki bądź ratownika medycznego, współpracująca z Usługodawcą lub będąca przez niego zatrudniona na podstawie odrębnej umowy;
  3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z oferowanych w Serwisie usług bez bezpośredniego związku ze swoja działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Opłata – kwota określona w Cenniku, która po wpłaceniu za pośrednictwem serwisu PayPro SA umożliwia dostęp do oferowanych w Serwisie Usług;
  5. Serwis – strona internetowa vitalmobile.pl
  6. Usługa pielęgnierska – wizyta w domu, pracy lub innym miejscu przebywania Użytkownika, w ramach której Usługodawca realizuje na jego rzecz świadczenie zdrowotne (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej).
  7. Usługa sprzedaży badań – sprzedaż badań laboratoryjnych realizowana online za pośrednictwem sieci internetowej niezależnie od Usługi pielęgniarskich w związku z nią w i w chwili jej
 5. Usługodawca – Piotr Jaskuła, pod adresem: Janowo 7, 63-000 Środa Wlkp. NIP: 7861721294, Regon: 384416800, będący podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Usługodawca prowadzi działalność leczniczą.

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej; osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i korzysta z Usług określonych niniejszym Regulaminem lub zamawia Usługi dla wskazanej przez siebie osoby trzeciej, za zgodą i pod nadzorem swojego przedstawiciela ustawowego;
 2. Ustawa o działalności leczniczej – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. );
 3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – ustawa z dnia 15 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039 z późn. zm.);
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2 Rodzaje i zakres usług

 

 1. Usługodawca świadczy odpłatnie Usługę sprzedaży badań oraz Usługi pielęgniarskie.
 2. Usługodawca świadczy bezpłatnie usługi polegające na:
  1. Obsłudze i udostępnianiu na rzecz Użytkownika Serwisu vitalmobile.pl;
  2. Obsłudze

 

 

§3 Usługa zamawiania badania

 

 1. Do zawarcia między Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy o świadczenie usługi wymagana jest pełna rejestracja na stronie
 2. Pełna rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem vitalmobile.pl, poprzez wpisanie w odpowiednie rubryki danych użytkownika oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług i polityką prywatności, zaakceptowaniu tego regulaminu, a także oświadczeniu o zgodzie na przetwarzanie danych:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Rok urodzenia;
  4. Adres;
  5. Adres email;
  6. Numer telefonu;

 

 1. Podczas rejestracji Użytkownik – poprzez zaznaczenie odpowiednich okien w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz akceptuje Regulamin jak i Politykę prywatności. Zaznaczenie odpowiednich okien, o których mowa w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne do utworzenia Profilu w

 

 1. Z chwilą przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, wraz z wyżej wymienionymi oświadczeniami. Usługa badań staje się aktywna. Usługodawca jest zobowiązany wykonać zlecenie.

 

§4 Usługi pielęgniarskie oraz sprzedaży badań

 

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług pielęgniarskich lub Usługi sprzedaży badań, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje dane zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Proces zamawiania Usług pielęgniarskich oraz Usługi sprzedaży badań odbywa się za pośrednictwem
 3. Umowa o świadczenie Usług pielęgniarskich oraz Usługi sprzedaży badań lub samej Usługi sprzedaży badań zostaje zawarta z chwilą dokonania Opłaty w wysokości określonej w Cenniku, za pośrednictwem serwisu PayPro SA lub zaznaczenia za pobraniem.
 4. Proces zamawiania Usług pielęgniarskich rozpoczyna się od wskazania przez Użytkownika Usługi – pojedynczych badań lub składników kroplówek albo gotowego pakietu. Pakiety dotyczą zarówno pobierania krwi lub innego materiału oraz kroplówek. Użytkownik wybiera badania laboratoryjne, które chce zrealizować na pobranym w domu materiale. Następnie, już niezależnie od rodzaju wybranych usług, Użytkownik wybiera w dowolnej kolejności termin oraz uzupełnia swoje dane oraz wpisuje kwotę zgodną z cennika za dojazd do pacjenta . Podane dane są niezbędne, o których mowa w 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Na tym etapie Użytkownik powinien w celu opłacenia wybranych usług nacisnąć przycisk „Metoda płatności – przelewy24”. Po kliknięciu następuje przekierowanie do serwisu PayPro SA, z poziomu którego odbywa się płatność za zamówienie. Zamówienie jest złożone z chwilą jego opłacenia. Po opłaceniu zamówienia Specjalista otrzymuje zgłoszenie oraz informacje niezbędne do realizacji zamówienia. Alternatywnie do procesu opisanego powyżej Użytkownik może wybrać płatność ,,za pobraniem”, które odbędzie się po realizacji Usługi. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk „Metoda płatności – za pobraniem”. Rozpoczęcie procesu zamówienia Usługi sprzedaży badań polega na naciśnięcia przycisku

„Zamów usługę” znajdującego się na stronie głównej Serwisu. Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na podstawie pobranego materiału będą dostępne w punkcie pobrań Diagnostyki Sp. z o. o. wskazanych przez użytkownika lub pod linkiem https://wyniki.diag.pl/ .

 1. W przypadku, gdy płatność za usługę nie zostanie zrealizowana – Umowa nie zostaje zawarta o czym Użytkownik zostaje powiadomiony poprzez tekst wyświetlony w oknie strony.
 2. Zamawianie Usług pielęgniarskich raz Usługi sprzedaży badań jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Podwykonawcą usług polegających na wykonaniu badania jest Diagnostyka Sp. z o.o., która odpowiada za cały proces wykonania badania z wyłączeniem pobrania (w przypadku, gdy pobranie następuje w ramach Uługi pielęgniarskej).

 

 

§5 Płatności

 

 1. Opłata za uzyskanie dostępu do usług opisanych w §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w wysokości uregulowanej cennikiem dostępnym na stronie vitalmobile.pl, wnoszona jest za pośrednictwem serwisu. PayPro S.A.z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 2. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi uzyskanie faktury VAT na jego wniosek, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać pisemnie lub emailem wysłanym na adres: biuro@vitalmobile.pl

 

§6 Wymagania techniczne

 

 1. Do skorzystania z   Usług  Serwisu  konieczne jest   dysponowanie następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie z dostępem do Internetu.
  2. łącze internetowe;
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer;
  4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  5. aktywne konto email;

 

§7 Prawa i obowiązki

 

 1. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z usług wymienionych w § 2
 2. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług pielęgniarskich w czasie określonym przez Użytkownika podczas procesu zamawiania konkretnej usługi.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na naprawę lub konserwację urządzeń niezbędnych do obsługi Serwisu, bądź też jego modyfikacji;
  2. Wysyłania Użytkownikom wiadomości email, sms oraz wykonywania połączeń telefonicznych związanych ze świadczeniem Usług;
  3. Modyfikacji świadczonych usług po uprzednim poinformowaniu Użytkowników Serwisu o zachodzących zmianach;
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług i wszelkich innych czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi przysługuje żądanie zwrotu wpłaconej Opłaty, która nie została wykorzystana do realizacji Usługi;
  5. Użytkownik zobowiązany jest do podania zgodnie z prawdą wszystkich danych niezbędnych do świadczenia usług.

 

§8 Odpowiedzialność stron

 

 1. Strony umowy są zobowiązane do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej stronie, wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyłączeniem nadzwyczajnych okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Nienależyte wykonanie zobowiązania, gdy wynika ono z podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji;
  2. Szkody wynikłe z niewykonania usługi, gdy wynikają one z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach odrębnych (przy czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność za okoliczności zawinione przez Specjalistów, którymi Usługodawca posługuje się przy świadczeniu usług.
  3. Skutki powstałe w wyniku działań podjętych przez Użytkownika po otrzymaniu przez niego wyników badań, polegających na rozpoczęciu, zmianie sposobu lub zaprzestania leczenia, rozpoczęcia, zmianie sposobu lub zakończeniu rehabilitacji lub przyjmowaniu wszelkiego rodzaju leków, suplementów diety oraz jakichkolwiek wyrobów medycznych mogących wpływać na stan zdrowia Użytkownika.

 

                             §9 Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Podanie danych osobowych w serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług.
 2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi, przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych w formularzu

rejestracyjnym oraz podczas zamawiania Usługi.

 1. Dane przetwarzane przez Usługodawcę są przetwarzane z zachowaniem szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa i powierzane jedynie osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy. W celu ich ochrony wdrożona została Polityka Bezpieczeństwa Informacji.
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w   konkretnych,  wyraźnych i    prawnie  uzasadnionych celach  i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
 4. Część danych osobowych Użytkowników jest przekazywana podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz firmom księgowym, audytorskim czy obsługującym

 

 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa
 2. Użytkownik nie podlega profilowaniu w rozumieniu
 3. Usługodawca przekazuje podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) celem poprawy funkcjonowania serwisu i zwiększenia jego atrakcyjności.

 

§10 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług oferowanych przez Serwis uprawniony jest Użytkownik lub osoba przez niego upoważniona w ciągu 7 dni od daty wykonania Usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  1. na adres poczty email biuro@vitalmobile.pl;
  2. pod numerem telefonu 720 994 839
  3. pocztą na adres Janowo 7, 63-000 Środa Wlkp
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi na nią w formie odpowiedniej do sposobu złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od chwili jej
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. Imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu użyty do rejestracji Użytkownika w Serwisie;
  2. Określenie przedmiotu reklamacji;
  3. Czas, w którym miało dojść do nieprawidłowości;
  4. Przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. Ewentualne roszczenia względem Usługodawcy.

 

§11 Rozwiązywanie sporów

 

 1. W przypadku zaistnienia sporów Usługodawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym Konsumentem Usługodawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w ustalonej wspólnie przez strony instytucji mediacyjnej. Usługodawca informuje, że                              pod                       adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Użytkownika.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, jak i inne treści będące częścią Serwisu są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób przez inne podmioty bez pisemnej zgody właściciela Serwisu jest zabronione i może być podstawą roszczeń

 

Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2020 r. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Mechanizm akceptacji nowego regulaminu przy logowaniu po jej wejściu w życie. Brak akceptacji powoduje niemożność skorzystania z Serwisu.

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, wraz z późniejszymi zmianami), Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, wraz z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).